ZAVRŠAVA SE BERBA KUKURUZA, POČELA SETVA PŠENICE

Prole}ne tem­per­a­ture u novem­bru pogo­du­ju poljoprivred­nici­ma koji jo{ uvek nisu zavr{ili berbu kuku­ruza. U toku je i set­va p{enice.