SINDIKAT KULTURE O PREGOVORIMA SA VLADOM

U nameri da ini­ci­ra­ju pre­gov­ore sa Min­istarstvom kul­ture, pred­stavni­ci reprezen­ta­tivnih sindika­ta zaposlenih u ovoj oblasti ju~e su odr‘ali sas­tanak u Beogradu i pod­neli zahteve za izmene i dop­une starog kolek­tivnog ugov­o­ra.