POTPISIVANJE UGOVORA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U DOMAĆINSTVIMA

Po~elo je pot­pi­si­van­je tro­jnih ugov­o­ra izme|đu lokalne samouprave, koris­ni­ka i privred­nih sub­jeka­ta za pobolj{anje ener­getske efikas­nos­ti u doma}instvima na ter­i­tori­ji Piro­ta. Ugov­ori }e sa svim vlas­nici­ma doma}instava koji su konkurisali za tri mere ener­getske efikas­nos­ti biti pot­pisani do sre­dine idu}e nedelje.