U OKRUGU JOŠ 77 POZITIVNIH NA COVID-19, PREMINULE DVE OSOBE 09112021

Reg­istrovano je jo{ 77 poz­i­tivnih na korona virus u okrugu, a dve obolele osobe pre­minule su u Op{toj bol­ni­ci Pirot, saop{teno je iz ZZJZ. Pre­ma podaci­ma ove ustanove 57 novopotvr|enih je iz Piro­ta, 10 iz Dmitro­vgra­da, 5 iz Bele Palanke i 4 osobe su iz Babu{nice. Epi­demi­olozi pro­cen­ju­ju da je broj zara‘enih 5 do 7 puta ve}i od bro­ja potvr|enih slu~ajeva. Kumu­la­tivne stope novoobolelih posled­njih 14 dana su u blagom padu u Piro­tu, Dim­itro­v­gradu i Babu{nici, dok su u Beloj Palan­ci u poras­tu, navo­di se u izve{taju Zavo­da. Na le~nju u pirot­skoj bol­ni­ci je 58 obolelih oso­ba. Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu je vanred­na, ocen­ju­je se u izve{taju Zavoda. 

Registrovane 5.103 poz­i­tivne osobe u Srbi­ji, pre­minu­la 62 pacijenta 

Na korona virus poz­i­tivne su jo{ 5.103 osobe u Srbi­ji, a od posled­i­ca korona virusa pre­minu­la su 62 paci­jen­ta. Pre­ma podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja testi­ra­no je 20.428 gra|ana od posled­njeg pre­se­ka stan­ja. Na res­pi­ra­tori­ma je 277 obolelih od 6.657 hospitalizovanih.