PROFESORKA ENGLESKOG JEZIKA MARIJA ĆIRIĆ NA SEMINARU U BELGIJI 09112021

Pro­fe­sor­ka engleskog jezi­ka u Sred­njoj stru~noj {koli, Mar­i­ja ]iri}, boravi}e kra­jem novem­bra u Lev­enu, u Bel­gi­ji gde }e poha|ati sem­i­nar o dual­nom obra­zo­van­ju. ]iri}eva se li~no usavr{ava na sem­i­nari­ma za pisan­je pro­jeka­ta o mobilnosti.