DA LI JE NAGLIM SMANJENJEM NIVOA VODE U AKUMULACIONOM JEZERU UGROŽEN EKO SISTEM ? 09112021

Posled­njih dana sve­do­ci smo naglog pada nivoa vode u aku­mu­la­cionom jezeru HE Pirot. Ekolo{ki aktivisti sma­tra­ju da }e na ovaj na~in do}i do velike ekolo{ke {tete. U lokalnoj samoupravi sma­tra­ju da tre­ba na}i bal­ans izme|u bezbed­nos­ti gra|ana i proizvod­nje stru­je, dok u HE \erdap iz Klado­va u okviru koje radi HE Pirot, sma­tra­ju da rade u skladu sa pravil­nikom, na osnovu vodne dozv­ole i po nalogu dispe~era. Da li nam preti nes­ta­jan­je Zavo­jskog jez­era i ekolo{ka katas­tro­fa i {ta je pripro­tet- proizvod­n­ja stru­je ili ekologija.