SAVOV: ZA VANREDNE SITUACIJE VAŽNA PREVENCIJA

U operativno-takti~koj ve‘bi Sis­tem 2021 na ter­i­tori­ji Piro­ta u~estvovalo je oko 200 lju­di iz 15-ak orga­ni­zaci­ja i ustano­va. Mnoge je ova ve‘ba vrati­la u pro{lost, kada su ovakvi doga|aji bili redovni, i kada su se pre­ven­tivno prver­avale i ~uvene sirene u vanred­nim situaci­ja­ma.