REGISTROVANO JOŠ 114 POZITIVNIH, ZAVOD DOBIO I VAKCINU PROIZVOĐAČA MODERNA

Iako se reg­istru­je man­je obolelih posled­njih dana, situaci­ja se ne smiru­je. Iskust­va iz prethod­nih talasa pokazu­ju da kada po~ne da opa­da broj obolelih, raste broj hos­pi­tal­i­zo­vanih, kao i smrt­nih isho­da, ka‘e dr Rad­mi­la Zec, epi­demi­olog ZZJZ Pirot. Da bi se zaus­tavi­lo {iren­je virusa neophod­no je da se pove}a obuh­vat vakci­naci­jom. Gra|anima Pirot­skog okru­ga sada je na raspo­la­gan­ju i vakci­na proizvo|a~a Mod­er­na. Kada je re~ o imu­nizaci­ji pro­tiv sezon­skog gri­pa na Domovi zdravl­ja raspola‘u vakci­na­ma tri proizvo|a~a.