OŠ ”VUK KARADŽIĆ” OBELEŽILA 206 GODINA RADA I POSTOJANJA

O[ ”Vuk Karad‘i}”obele‘ila je 206 god­i­na pos­to­jan­ja i rada. Danas su uru~ene nagrade u~enicima koji su bili najuspe{niji na takmi~enjima i konkur­si­ma orga­ni­zo­van­im povodom Dana {kole.