ASFALTIRANO 800 METARA PUTA U PETROVCU

Gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi} sa sarad­nici­ma, min­u­log viken­da obi{ao je selo Petrovac. U ovom selu, asfalti­ra­no je 800 metara puta. Za ove namene iz redovnog odr‘avanja izd­vo­jeno je oko 3 mil­iona dinara.