ODRŽANA VEŽBA SISTEM 2021 U TEMSKOJ I BELEŠU 05112021

Pirot je jedan od 50 grado­va i op{tina u Srbi­ji gde je danas istovre­meno odr‘ana operativno-takti~ku ve‘ba sis­tema za{tite i spasa­van­ja u Srbi­jhi SISTEM 2021. Ve‘ba je odr‘ana i na dve lokaci­je u okrugu. Na{a ekipa prati­la je ve‘bu na ter­i­tori­ji grada.