TRODNEVNE RADIONICE U GIMNAZIJI

U pirot­skoj Gim­naz­i­ji od 5. do 7. novem­bra odr‘a}e se radion­ice pod nazivom Uvod u preduzetni{tvo i Uvod u IT i Word­Press. Radion­ice se odr‘avaju u okviru pro­jek­ta Informati~ka pis­menost i preduzetni{tvo- nove ve{tine za bolju zapo{ljivost mladih koju sprovo­di Omladin­sko turisti~ki klaster Srem. Pokrovitelj je Min­istarst­vo omla­dine i sporta u sarad­nji sa [kolom pro­grami­ran­ja Beograd­s­ki insti­tut za tehnologi­ju. Osnovni cilj radion­i­ca je podiza nje kom­pe­ten­ci­ja mladih za zapo{ljavanje i samozapo{ljavanje i upoz­na­van­je sa preduzetni{tvom.