PROTEKTA I GEA PARNERI NA PROJEKTU UDRUŽENA I OSNAŽENA ZAJEDNICA PROTIV ZELENAŠENJA

Pode­lom fla­jera i pro­mo­tivnog mater­i­jala aktivisti Udru‘enja Pro­tek­ta iz Ni{a i Gea iz Piro­ta, nas­tavl­je­na je reazaci­ja pro­jek­ta ”Udru‘ena i osna‘ena zajed­ni­ca pro­tiv zelena{enja” koji Pro­tek­ta sprovo­di uz podr{ku Glob­alne ini­ci­ja­tive pro­tiv transna­cionalnog orga­ni­zo­vanog krim­i­nala.