PIROT DEO PROJEKTA UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME U SRBIJI

Pirot je jedan od 10 grado­va u Srbi­ji uklju~enih u pilot pro­jekat Unapre|enje poslovne klime u Srbi­ji, koji finan­sira Me|unarodna razvo­j­na agen­ci­ja kral­jevine [vedske. Pro­jekat je pokrenut pre dve godine, a dosada{nji rezul­tati prezen­to­vani su danas u Piro­tu.