NA COVID-19 POZITIVNE JOŠ 84 OSOBE U OKRUGU

Na korona virus poz­i­tivne su jo{ 84 osobe u okrugu, a od posled­i­ca virusa pre­min­uo je jedan paci­jent u Op{toj bol­ni­ci Pirot, saop{teno je iz ZZJZ. Od ukupnog bro­ja novopotvr|enih 53 osobe su iz Piro­ta, 4 iz Dim­itro­vgra­da, 7 je iz Babu{nice i 20 iz Bele Palanke, navo­di se u izve{taju. Epi­demi­olozi pro­cen­ju­ju da je broj zara‘enih 5 do 7 puta ve}i od bro­ja potvr|enih slu~ajeva. Na le~enju u pirot­skoj bol­ni­ci je 51 paci­jent. U kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot ju~e je obavl­jeno 299 pre­gle­da, od toga 106 prvih, dok je u De~jem dis­panzeru obavl­jen 121 pre­gled, gde je bilo 60 prvih. Epidemiolo{ka situaci­ja ocen­ju­je se kao vanred­na sa ten­cen­ci­jom prelas­ka u katas­tro­fal­nu.

Registrovano 6.126 poz­i­tivnih na covid-19 u Srbi­ji, pre­minule 64 osobe

Reg­istrovano je jo{ 6.126 poz­i­tivnih na korona virus u Srbi­ji, a pre­minule su 64 obolele osobe, objav­i­lo je Min­istarst­vo zdravl­ja. Od posled­njeg pre­se­ka stan­ja testi­rane su 22.552 osobe. Na res­pi­ra­tori­ma je 277 paci­je­na­ta od 6.767 ukup­no hos­pi­tal­i­zo­vanih.