MANJE NEZAPOSLENIH U OKRUGU U ODNOSU NA POČETAK GODINE

Stan­je neza­poslenos­ti je kat­e­gori­ja koja se stal­no men­ja, iz mese­ca u mesec, pa i iz dana u dan. U prvih deset mese­ci ove godine poslo­davci su iskaza­li potre­bu za oko 1.500 rad­ni­ka, {to je vi{e u odno­su na pro{lu, ali i u odno­su na 2019. god­inu kada je bilo potrebe za ne{to vi{e od 1.000 rad­ni­ka.