ZZJZ: JOŠ 69 LABORATORIJSKI POTVRĐENIH NA COVID ‑19 03112021

Jo{ 69 oso­ba iz Pirot­skog okru­ga poz­i­tivno je I lab­o­ra­tori­js­ki potvr|eno na korona virus ( iz Piro­ta 37, Dim­itro­vgra­da 5, Babu{nice 7 I Bele Palanke 20 oso­ba), saop{tavaju iz ZZJZ Pirot. U Op{toj bol­ni­ci Pirot pre­minule su dve osobe od posled­i­ca kovid infek­ci­je. Epidemiolo{ka situ­ci­ja u okrugu i dal­je je vanred­na. U kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja obavl­je­na su 294 pre­gle­da, od kojih su 84 prva. U kovid ambu­lan­ti De~ijeg dis­panz­era obavl­jen je 171 pre­gle­da, od kojih je 60 prvih. U Op{toj bol­ni­ci se od kovi­da le~i 50 oso­ba. Najvi{e iz Piro­ta, 33. Posled­nji podaci Zavo­da pokazu­ju da su kumu­la­tivne stope novoobolelih na 100.000 stanovni­ka u zad­njih 14 dana u Piro­tu I Dim­itro­v­gradu u blagom padu, Babu{nica je na istom nivou,dok je u Beloj Palan­ci u porastu. 

Na COVID ‑19 potvr|eno jo{ 6.726 osoba

Od testi­ranih 24.149 oso­ba, korona virus potvr|en je kod 6.726 oso­ba. Od posled­i­ca kovid infek­ci­je pre­m­i­ni­la je 61 oso­ba. Na bolni~kom le~enju je 6.770 paci­je­na­ta, na res­pi­ra­tori­ma 279 pacijenata.