POVEĆANO INTERESOVANJE ZA IMUNIZACIJU PROTIV KOVIDA 03112021

U Piro­tu su za imu­nizaci­ju pro­tiv korone dos­tup­ne tri vrste vakcine. Posled­njih dana je pove}ano intereso­van­je za vakci­naci­ju. Na poseb­nom punk­tu na zatvorenom bazenu u toku je i imu­nizaci­ja pro­tiv sezon­skog gripa.