POSLEDNJIH DANA VAZDUH U PIROTU ZAGAĐEN 03112021

Svet­s­ki dan č~istog vaz­duha danas obelež‘avamo poma­lo zabrinu­ti zbog poda­ka o zagađ|enosti. To je i prvi cilj obele‘žavanja — da se upo­zori na opas­nost koju uzroku­je emi­to­van­je {štet­nih mater­i­ja, a dru­gi je da se postave pitan­ja o mogu}ćim re{šenjima. Para­me­tre koji­ma se meri kvalitet vaz­duha u Piro­tu anal­izira­ju ZZJZ i Agen­ci­ja za za{titu ž‘ivotne sre­dine. Ti podaci pokazu­ju da je vaz­duh u Piro­tu posled­njih dana zaga|đen. Da bi se situaci­ja poprav­i­la potreb­no je da se podigne ekolo{ka svest gra|ana i da se hit­no pre­duz­mu određ|ene mere.