MINISTARSTVO ZA BRIGU O SELU ODOBRILO SREDSTVA ZA KUPOVINU JOŠ 115 SEOSKIH KUĆA 03112021

Min­istarst­vo za brigu o selu odobri­lo je na sed­ni­ci Komisi­je sred­st­va za kupov­inu jo{ 115 seoskih ku}a na ter­i­tori­ji Srbi­je. U Piro­tu su odobre­na sred­st­va za jo{ dve ku}e.