ZZJZ: JOŠ 114 LABORATORIJSKI POTVRDJENIH NA COVID ‑19 02112021

Na COVID ‑19 potvrd­jeno je jo{ 114 oso­ba iz Pirot­skog okru­ga( Pirot 80, Dim­itro­v­grad 4, Babu{nica 12 I Bela Palan­ka 18),saop{tavaju iz ZZJZ Pirot. U Op{toj bol­ni­ci Pirot pre­minu­lo je {est oso­ba od posled­i­ca kovid infek­ci­je. Epidemiolo{ka situ­ci­ja u okrugu I dal­je je vanred­na. U kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja prvog dana novem­bra obavl­jen je 331 pregled,od kojih su 62 prva. U kovid ambu­lan­ti De~ijeg dis­panz­era obavl­je­na su 173 pre­gle­da, od kojih je 76 prvih. U Op{toj bol­ni­ci se od kovi­da le~i 49 oso­ba. Najvi{e iz Pirota,30.

U Srbi­ji potvr|eno jo{ 7.111 oso­ba poz­i­tivnih na COVID-19 

Od testi­rane 24.653 osobe na korona virus je potvr|eno je 7.111 oso­ba. Od posled­i­ca kovid infek­ci­je pre­minu­lo je 60 oso­ba. Na bolni~kom le~enju je 6.781 oso­ba. Na res­pi­ra­tori­ma su 282 osobe.