ZA SADA BEZ KAZNI ZBOG KOVID PROPUSNICE U PIROTU 02112021

Od pre dese­tak dana i u Srbi­ji su potreb­ne Kovid pro­pus­nice! Dokaz o vakci­naci­ji, prele‘anoj bolesti, neg­a­ti­van test na koronu –- ulazni­ca je za objek­te u zatvorenom posle 22 sata. Mno­gi ugos­titelji {irom Srbi­je su svo­je rad­no vreme, posle ove odluke, ograni~ili do 22 sata.