DA LI ĆE USKORO STARA PLANINA DOBITI STATUS GEOPARKA ? 02112021

Park prirode Stara Plan­i­na je najveć}e zaš{tićeno podr~učje u Srbi­ji i spa­da u prvu kat­e­gori­ju za{tite, a usko­ro bi mogla da dobi­je i sta­tus geop­ar­ka. Pred­sto­ji popis geomorfolo{kog nasle|a Stare pla­nine i real­izaci­ja drugih aktivnos­ti neophod­nih za dobi­jan­je ovog me|unarodnog sta­tusa. Posle reviz­ije, tre­ba­lo bi da bude pro{ireno podru~je koje zah­va­ta ovaj park prirode.