ZZJZ: LABORATORIJSKI POTVRĐENO JOŠ 59 OSOBA U OKRUGU

U dane viken­da lab­o­ra­tori­js­ki je potvr|eno jo{ 59 oso­ba poz­i­tivnih na COVID- 19, saop{tavaju iz ZZJZ (Pirot 15, Dim­itro­v­grad 16, Babu{nica 8 i Bela Palan­ka 20). Tri osobe su pre­minule od posled­i­ca kovid infek­ci­je u Op{toj bol­ni­ci Pirot. U dane viken­da u kovid ambu­lan­ti Dom zdravl­ja obavl­jeno je 320 pre­gle­da, od kojih 153 prva. U kovid ambu­lan­ti De~ijeg dis­panz­era obavl­jeno je 175 pre­gle­da. U Op{toj bol­ni­ci Pirot od kovi­da se le~i 49 oso­ba: 29 iz Piro­ta, 7 iz Dimitrograda,5 iz Babu{nice, 6 iz Bele Palanke,jedna oso­ba iz Beogra­da, kao i jedan stranac. 

U Srbi­ji potvr|eno jo{ 5.896 oso­ba poz­i­tivnih na COVID-19

U posled­n­ja 24 sata od testi­rane 19.952 osobe, pozivinih na COVID ‑19 je 5.896 oso­ba. Od posled­i­ca kovid infek­ci­je pre­minule su 63 osobe. Na bolni~kom le~enju je 6.760 paci­je­na­ta, od kojih je 290 na respiratorima.