POČELA TAKMIČENJA SAVEZA ZA ŠKOLSKI SPORT 01112021

Po~ela su takmi~enja Saveza za {kol­s­ki sport. Danas su se takmi~ili stonotenis­eri. U ovom i nared­nom mese­cu bi}e orga­ni­zo­vana i dru­ga takmi~enja u indi­vid­u­al­nim sportovi­ma, dok su za nared­nu god­inu plani­rana nad­metan­ja u kolek­tivn­im sportovima.