PIROT DEO PROGRAMA ROMACTED 01112021

Pirot je jedan od 14 grado­va u Srbi­ji koji su deo pro­gra­ma Romact­ed koji real­izu­ju Evrop­s­ka uni­ja i Savet Evrope. Ugov­or }e biti pot­pisan sutra, ka‘e za TV Pirot pomo}nica gradona~elnika Mil­i­ca Golubovi}.