KOŠARKAŠICE POBEDILE BEOGRAĐANKE 01112021

Ko{arka{ice @KK Gim­naz­i­jalac Tigar pobe­dile su u Hali Kej ekipu Karaburme sa 74:63. U na{em timu blis­tao je trio Mil­i­ca Man~i}, Bratisla­va Ign­ja­tovi} i Jana Dini},ali su sve ostale igra~ice dali mak­si­mal­ni dopri­nos u ovom susretu.