ZAJEDNIČKIM DELOVANJEM LOKALNIH SAMOUPRAVA KA TERITORIJALNOM RAZVOJU

Novi konkurs pro­gra­ma EU Pro plus raz­liku­je se od prethod­nih. Namen­jen je lokalnim samouprava­ma, a granto­va u novcu nema.