USVOJEN JE REBALANS BUDŽETA NA SEDNICI GRADSKE SKUPŠTINE

Odbor­ni­ci Gradske skup{tine na dana{njoj sed­ni­ci usvo­jili su tre}i rebal­ans bud‘eta u ovoj godi­ni, kao i izve{taj o izvr{enju bud‘eta u prvih devet mese­ci ove godine i niz drugih va‘nih odlu­ka.