U OKRUGU JOŠ 81 POZITIVNA OSOBA NA VIRUS KORONA

Virus korona potvr|en je kod jo{ 81 osobe u Pirot­skom okrugu od kojih su 47 iz Piro­ta, 14 iz Babu{nice, 13 iz Bele Palanke i 7 iz Dim­itro­vgra­da. Dve osobe su pre­minule od posled­i­ca infek­ci­je u Op{toj bol­ni­ci Pirot. U ovoj zdravstvenoj ustanovi le~i se 57 paci­je­na­ta obolelih od korone: 35 iz Piro­ta, po 7 iz Dim­itro­vgra­da i Bele Palanke, 6 iz Babu{nice i 2 iz Beogra­da. Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu je vanred­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u katas­tro­fal­nu, navode iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot.

U Srbi­ji pre­minu­lo još 65 obolelih, reg­istrovano 6.217 zaraženih

U Srbi­ji je pre­minu­lo jo{ 65 obolelih od posled­njeg pre­se­ka stan­ja. Reg­istrovano je 6.217 poz­i­tivnih na Covid-19, a testi­rane su 22.574 osobe. Pre­ma podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja na res­pi­ra­tori­ma je 277 paci­je­na­ta od 6.788 hos­pi­tal­i­zo­vanih.