POČETKOM 2023.GODINE BIĆE ZAVRŠENO OPREMANJE SVIH KULA PIROTSKE TVRĐAVE

U Mom~ilovom gradu u toku je prva faza rado­va koja podrazume­va postavl­jan­je nove teleko­mu­nika­cione i elek­troe­negetske mre‘e i zavr{etak postav­ki u dve kule — crkvi­ci i isto~noj kuli. Slede}e godine plani­rani su jo{ obimni­ji radovi u pre­ostale tri kule. Po~etkom 2023.godine mo‘emo o~ekivati pot­puno opreml­jen­ju tvr|avu mil­timedi­jal­nim sadr‘ajim, name{tajem,postavkama I suvenir­i­ma. U pespek­tivi je nas­tavak dal­jeg ure|enja pros­to­ra Don­jeg gra­da.