VUKJAKLIJA U PIROTU

Dom kul­ture Pirot orga­ni­zo­vao je knji‘evno ve~e na kome je pred­stavl­jen rad Bo{ka ]irkovi}a [kabe, jednog od najpoz­nati­jih rep auto­ra u Srbi­ji.