U OKRUGU JOŠ 85 POZITIVNIH NA VIRUS KORONA, JEDNA OSOBA PREMINULA

Pre­ma podaci­ma ZZJZ virus korona potvr|en je kod jo{ 85 oso­ba iz okru­ga: 55 je iz Piro­ta, 13 iz Dim­itro­vgra­da, 6 iz Babu{nice i 10 iz Bele Palanke. U Op{toj bol­ni­ci Pirot je pre­minu­la je jed­na oso­ba od posled­i­ca kovid infek­ci­je, navode iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. U kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja ju~e je obavl­jeno 366 pre­gle­da od kojih je 99 prvih. U kovid ambu­lan­ti De~ijeg dis­panz­era obavl­jen je 101 pregled,od kojih 41 prvi. U pirot­skoj Op{toj bol­ni­ci hos­pi­tal­i­zo­vana su 62 paci­jen­ta obolela od korone. Najvi{e iz Piro­ta, 41 oso­ba. Tokom ju~era{njeg dana nije bilo trans­porta paci­je­na­ta u Kru{eva~ku kovid bol­nicu. Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu je vanred­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u katas­tro­fal­nu.

Na COVID- 19 potvr|eno 6.948 oso­ba u Srbi­ji

U posled­n­ja 24 sata u Srbi­ji je testi­ra­no 24. 490 oso­ba ‚a COVID ‑19 potvr|en je kod 6.948 oso­ba. Od posled­i­ca kovid infek­ci­je pre­minule su 64 osobe. Na bolni~kom le~enju je 6.789 paci­je­na­ta, na res­pi­ra­tori­ma 277 oso­ba.