TIGAR A.D. NA SAJMU U DIZELDORFU

Proizvo­di Kom­pani­je  Tigar a.d. su na tr‘i{tu {irom sve­ta. Pri­li­ka za pro­mo­ci­ju su razli~ite sajamske man­i­festaci­je. Posle dve godine pauze pono­vo se odr‘ava Sajam li~ne za{tite i zdravl­ja na radu u Dizel­dor­fu. Tamo su i pred­stavni­ci pirotske kom­pani­je. Sajam se zavr{ava 29. okto­bra. Odr‘ava se uz po{tovanje mera pre­ven­ci­je.