PROIZVODI IZ ŠKOLSKE RADIONICE NA TRŽIŠTE

Mlekars­ka {kola Pirot jed­i­na je u Piro­tu sa Domom u~enika. Jed­i­na je i koja ima svo­ju radion­icu u kojoj u~enici obavl­ja­ju prak­su, ali je zaposleno i tridese­tak rad­ni­ka za proizvod­nju i plas­man proizvo­da na tr‘i{te.