PREKID STVARNOSTI U PIROTSKOJ GALERIJI

U Galer­i­ji ^edomir Krsti} otvore­na je nova izlo‘ba. Ve}ina kola‘a Mil­ice Lili} pre­mi­jer­no je pred lju­bitelji­ma umet­nos­ti u Piro­tu. Ovo nije nje­na prva postavka u grad­skoj galer­i­ji. Na ovoj je radi­la posled­nje dve godine.