KAKVA JE SUDBINA UMETNIČKIH DELA PRVOG MAJA I PREOSTALE IMOVINE FIRME ?

Agen­ci­ja za licen­ci­ran­je ste~ajnih upravni­ka oglasi­la je na pro­da­ju dela imovine ste~ajnog du‘nika Idus­tri­je ode}e Prvi maj. Grad Pirot u~estvova}e na javnom nad­metan­ju sa namerom da kupi kom­pleks Sta­dion i umetni~ka dela iz jedin­stvene zbirke Prvog maja. Dela iz umetni~kog fon­da Prvog maja nalaze se i dal­je u ovoj fabri­ci, osim tri skulp­ture koje krase cen­tral­ni grad­s­ki trg u Piro­tu. Posle lic­itaci­je, 25. novem­bra, zna}e se kak­va }e biti sud­bi­na ovog kom­plek­sa i vrednog kul­turnog bla­ga.