REKONSTRUKCIJA TRGA U CENTRU GRADA I SANACIJA KLIZIŠTA KA TOPLOM DOLU 26102021

Dve tre}ine posla na rekon­struk­ci­ji pros­to­ra koji povezu­ju dva trga u cen­tru gra­da je zavr{eno, ka‘e Slavi{a Svi­larov, direk­tor Javnog preduze}a za plani­ran­je i ure|ivanje gra|evinskog zemlji{ta. Pri kra­ju su i radovi na sanaci­ji klizi{ta ka Toplom Dolu.