REBALANSOM BUDŽETA PRENAMENJENA I IZDVOJENA DODATNA SREDSTVA ZA ODREĐENE PROJEKTE 26102021

Pred sutra{nju sed­nicu Grad­skog ve}a na kojoj }e biti raz­ma­tra­no izvr{enje bud‘eta za prvih devet mese­ci ove godine, kao i mogu}e izmene i dop­une bud‘eta to su na javnoj raspravi raz­ma­trali pred­stavni­ci Gradske uprave i bud‘etskih koris­ni­ka. Bud‘et za 2021. god­inu je vi{e od 2 mil­i­jarde dinara.