POČELE KONTROLE POSEDOVANJA KOVID SERTIFIKATA 26102021

Kovid ser­ti­fikati potreb­ni su svi­ma koji posle 22 sata borave u ugos­titeljskim objek­ti­ma. Kon­tro­la primene mera propisanih novom Ure­d­bom Vlade Repub­like Srbi­je po~ela je min­u­log viken­da. Posle obi­las­ka koji su imali save­to­davni karak­ter, sino} je po~ela pri­me­na kaz­nane poli­tike. Prvog dana kon­t­role I ka‘njavanja u Piro­tu nije bilo problema.