KOLEGIJUM DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA I GRADONAČELNIKA 26102021

Na dana{njem kolegi­ju­mu direk­to­ra javnih preduze}a sa gradona~elnikom Piro­ta Vladanom Vasi}em raz­go­var­alo se o aktuel­nim radovi­ma u gradu i zavr{etku nek­ih ve}ih infra­struk­turnih pro­jeka­ta do kra­ja godine,kao i kvalite­tu i cena­ma komu­nal­nih uslu­ga u gradu.