ODRŽANA TRADICIONALNA GASTRO-TURISTIČKA MANIFESTACIJA VURDIJADA

U Babu{nici je u sub­o­tu 23.oktobra odr‘ana tradi­cional­na gas­tro — turisti~ka man­i­festaci­ja  Vur­di­ja­da  kojom Op{tina Babu{nica promovi{e svoj autenti~ni gas­tronom­s­ki specijalitet,vurdu. Ove godine zbog aktuelne epidemiolo{ke situaci­je u~estvovao je mali broj proizvo|a~a. Pobed­nik 9.Vurdijade je Zora Joci},kojoj je ovo prva nagra­da.