KONTROLA PRIMENE MERA I ZELENIH SERTIFIKATA I U PIROTU

Povodm po~etka primene dop­una Ure­dbe o mera­ma za suzbi­jan­je {iren­ja zarazne bolesti COVID 19 kojom je defin­isano uvo|enje zelenih ser­ti­fika­ta za boravak u ugos­titeljskim objek­ti­ma posle 22 sata, u Grad­skoj upravi Pirot odr‘ana je konef­er­en­ci­ja za medi­je.