PROMOCIJA DOBROVOLJNOG SLUŽANJA VOJNOG ROKA 22102021

Cen­tar Min­istarst­va odbrane u Piro­tu orga­ni­zo­vao je danas pro­mo­ci­ju dobro­voljnog slu‘enja vojnog roka. U ovoj oblasti od ove godine ima i nov­ina.