MANJE DECE U VRTIĆIMA ZBOG EPIDEMIJSKE SITUACIJE 22102021

Epidemiolo{ka situaci­ja odra‘ava se i na broj dece u vrti}ima. U pirot­skim je u posled­njih mesec dana man­je dece. Zbog bolesti ima i odust­nih me|u zaposlenima.