JOB INFO CENTAR — KARIJERNO SAVETOVANJE I OBUKE ZA MLADE I U NIŠU 22102021

JOB Info cen­tar u Piro­tu kao part­ner na real­izaci­ji pro­gra­ma “Znan­jem do posla” u Pirot­skom i Ni{avskom okrugu, osim orga­ni­zo­van­ja obu­ka na rad­nom mes­tu, orga­nizu­je i redov­na kar­i­jer­na save­to­van­ja za srednjo{kolce. Jed­no tak­vo kar­i­jer­no save­to­van­je je nedavno odr‘ano u Gim­naz­i­ji “Bora Stankovi}ć” u Ni{u.