GRADONAČELNIK OBIŠAO RADOVE NA DRŽAVNOM PUTU PREMA SELU DOJKINICI 22102021

Gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi} sa sarad­nici­ma danas je obi{ao radove na dr‘avnom putu od Piro­ta pre­ma selu Dojk­in­ci i selo Rsov­ci gde je pri kra­ju rekon­stu­ruk­ci­ja seoske {kole. Ovom pri­likom je najavio da je iz grad­skog budze­ta izd­vo­jeno i 4 mil­iona dinara za rekon­struk­ci­ju mos­ta koji je o{te}en u poplava­ma po~etkom godine.