ENERGETSKA SANACIJA KUĆA I U BABUŠNICI 22102021

Pro­gramom Min­istarst­va rudarst­va i ener­getike za ener­get­sku sanaci­ju ku}a obuhva}ena su i doma}instva u op{tini Babu{nica. Sufi­nan­sir­a­ju se tri mere. Pomo} koris­ni­ci dobi­ja­ju u vred­nos­ti do 50 pos­to inves­ti­ci­je. Kroz ovaj pro­gram podr‘ano je 45 doma}instava. Ugov­ori su koris­nici­ma uru~eni danas.