U OKRUGU JOŠ 107 NOVOZARAŽENIH

Reg­istrovano je jo{ 107 oso­ba zara‘enih korona viru­som u Pirot­skom okrugu — 73 su iz Piro­ta, 12 je iz Dmitro­vgra­da, 8 iz Babu{nice i 14 iz Bele Palanke, saop{teno je iz ZZJZ. Kumu­la­tivne stope novopotvr|enih su u poras­tu u op{tinama Dim­itro­v­grad i Bela Palan­ka, navo­di se u dana{njem izve{taju. U Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja ju~e je obavl­jeno 307 pre­gle­da, od toga 185 kon­trol­nih, dok je u ambu­lan­ti za decu pre­gledano 121 dete, a 57 je prvih pre­gle­da. Epidemiolo{ka situaci­ja i dal­je se ocen­ju­je kao vanred­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u katas­tro­fal­nu. Pre­ma podaci­ma ZZJZ vakcinu pro­tiv korona virusa do sada je prim­i­lo 36.685 gra|ana, od kojih su 35.282 osobe prim­i­le dve doze, a tre}om je vakcin­isano 10.409 osoba. 

Registrovano 7.327 poz­i­tivnih u Srbi­ji, pre­minu­lo 59 obolelih 

Od posled­i­ca korona virusa pre­minu­lo je 59 obolelih, a reg­istrovano je jo{ 7.327 zara‘enih oso­ba. Od posled­njeg pre­se­ka stan­ja testi­ra­no je 25.039 gra|ana. Na res­pi­ra­toru je 287 paci­je­na­ta od 6.711 hospitalizovanih.