ŠKOLA FUDBALA ”LIBERO” OKUPLJA TALENTOVANE DEČAKE

Fud­bal de~aci uglavnom ubra­ja­ju u svo­je omil­jene sportove. Deca iz Piro­ta sada ima­ju pri­liku da treni­ra­ju fud­bal i u {koli ”Libero”.